Sunday, 22 November 2009

La Vie En Pose

katifogartytush

Katie Fogarty
Tush // Winter 2009
Shot by Txema Yeste

No comments: